Disclaimer

De door Stagelight verstrekte informatie op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stagelight, alsmede (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop gepubliceerde informatie. Stagelight aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Stagelight worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Stagelight. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Stagelight omtrent het gebruik van informatie op te volgen. Afnemer dient zich er van bewust te zijn dat er in het beveiligde deel van de website vertrouwelijke informatie bevindt en dient hier dan ook zorgvuldig mee om te gaan. Het Nederlands recht is van toepassing.